Algemene voorwaarden:

 1. Carine Holsters en Hugues Peersman, handelend onder de benaming ‘VOF Let’s Connect Consulting’ een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd in Constant van Goeystraat 69, 2070 Zwijndrecht, ingeschreven met ondernemingsnummer BE0731.675.750.

Andere relevante gegevens:

info@letsconnect.consulting

0479 15 31 91

Bank ING, IBAN: BE90 3631 9044 9032 , BIC: BBRU BEBB

Bank KBC, IBAN: BE05 7360 6271 1675 , BIC: KRED BEBB

Klant of cliënt: hieronder ‘klant’ genoemd, een natuurlijk of rechtspersoon die met VOF Let’s Connect Consulting in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Product: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘product’ genoemd.

Dienst: het voorwerp van één of meerdere verkoopovereenkomsten, hieronder ‘dienst’ genoemd.

Verkoopovereenkomst: iedere overeenkomst waarbij VOF Let’s Connect Consulting zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de klant. Deze klant verbindt er zich op zijn beurt toe de daartoe overeengekomen prijs correct te betalen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten tussen VOF Let’s Connect Consulting en de klant. Zodra de klant gebruik maakt van de website aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten zoals vermeld op de website en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst.

 1. Toepasbaarheid:

In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door VOF Let’s Connect Consulting aangeboden producten en diensten.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken.

Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten.

VOF Let’s Connect Consulting behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

 1. Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten:

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de klant, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product of de overeengekomen dienst (elektronisch) doorgeeft.

Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door VOF Let’s Connect Consulting, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. De klant is pas aan de offerte verbonden indien deze de aanvaarding ervan binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan VOF Let’s Connect Consulting bevestigd.

VOF Let’s Connect Consulting en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

 1. Prijzen voor producten en diensten:

De prijzen voor producten worden vermeld in euro, inclusief product specifieke BTW.

De prijzen voor diensten worden vermeld in euro, inclusief 21 % BTW.

VOF Let’s Connect Consulting houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst.

De klant is VOF Let’s Connect Consulting die prijs verschuldigd die in de bevestiging, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door VOF Let’s Connect Consulting worden gecorrigeerd.

 1. Bestelling, betaling en verzending van producten en diensten:

Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Producten:

Na het online plaatsen van de bestelling krijgt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelde producten worden gedurende 14 kalenderdagen voor de klant gereserveerd op voorwaarde dat alle door de klant verplicht te vermelden gegevens correct worden opgegeven.

Indien de betaling met de betalingsgegevens zoals vermeld in de bevestigingsmail niet in die periode werd voldaan worden de producten terug te koop aangeboden. De klant wordt hiervan met een mailtje op de hoogte gebracht. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. In het geval een door de klant besteld product niet in voorraad is, verplicht VOF Let’s Connect Consulting zich ertoe de klant hiervan binnen de 15 kalenderdagen na het doorgeven van de bestelling per mail op de hoogte te brengen. Indien de klant wil afzien van de bestelling dient deze binnen een termijn van 7 kalenderdagen contact op te nemen via info@letsconnect.consulting met uitdrukkelijke vermelding van het afzien van de bestelling en opgave van reden van de annulering.

De aangerekende verzendkosten worden afgestemd op de tarieven van bPost (of een andere firma indien dit gunstiger is) op het moment waarop de bestelling wordt geplaatst.

VOF Let’s Connect Consulting stelt haar leveringsplicht uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de klant verschuldigde bedragen. VOF Let’s Connect Consulting behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Diensten:

Na het telefonisch, mondeling of online reserveren van een afspraak voor dienstverlening ontvangt de klant een automatisch gegenereerde mail ter bevestiging van de reservatie.

Betaling voor de verleende diensten gebeurt per overschrijving, hetzij per instant overschrijving (of Payconiq) na het ontvangen van een factuur met daarin alle betalingsgegevens. Een coachingstraject wordt volledig vooraf betaald.

Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen kan de klant de sessie verplaatsen naar een ander tijdstip.

Afspraken kunnen ten laatste 24u vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon.

SMS komt niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annulaties.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant of betrokkenheid bij een verkeersongeval.

Per coachingstraject kan de klant maximum 1 afspraak kosteloos wijzigen. Elk daarop volgende wijziging wordt aangerekend.

Bij annulatie wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid.

VOF Let’s Connect Consulting houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.

De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.

VOF Let’s Connect Consulting zal andere data aanbieden.

De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coachingstraject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of het coaching-traject verschuldigd.

Wanneer VOF Let’s Connect Consulting overtuigd is, om welke reden dan ook, de klant niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de coaching eventueel voortijdig beëindigd. De klant heeft recht in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

Opleidingen en lezingen op aanvraag

Een (deel van) lezing of opleiding kan tot 45 kalenderdagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 45 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de afgesproken prijs in rekening gebracht.

Bij annulatie door de klant later dan 45 kalenderdagen voor de afgesproken datum is 100% van de afgesproken prijs verschuldigd.

VOF Let’s Connect Consulting behoudt zich het recht om de lezing of opleiding te annuleren. De opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De coaches zullen andere data aanbieden.

Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is VOF Let’s Connect Consulting gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 25 % van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is VOF Let’s Connect Consulting bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

Indien in het kader van de training/coaching door VOF Let’s Connect Consulting externe accommodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten aan de opdrachtgever doorberekend.

De opdrachtbevestiging door de opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training/coaching beëindigen of afronden.

   6. Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

Trainingen, workshops, opleidingen of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt VOF Let’s Connect Consulting mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

VOF Let’s Connect Consulting plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van VOF Let’s Connect Consulting in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

Op sommige van onze programma’s zijn toelatingseisen van toepassing. In zulke gevallen is toelating tot deze programma’s afhankelijk van een schriftelijke of mondelinge toetsing van het niveau van de deelnemer(s). 

 1. Levering van producten:

VOF Let’s Connect Consulting verwerkt iedere bestelling zo snel als binnen de normale mogelijkheden ligt en, conform het wetboek Economisch Recht, met als uiterste leveringstermijn de 30ste dag na ontvangst van de bestelling.

De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres in de tot stand gekomen verkoopovereenkomst. De levering gebeurt op risico van de klant.

VOF Let’s Connect Consulting doet alles binnen de mogelijkheden om de vermelde levertijden te respecteren. VOF Let’s Connect Consulting neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. VOF Let’s Connect Consulting verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

 1. Herroepingsrecht producten en diensten:

Producten:

De klant heeft het recht om de geleverde producten op eigen kosten binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen, zonder boete of opgave van motief.

De klant die beroep wenst te doen op dit herroepingsrecht verbindt zich ertoe dit uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk of elektronisch te melden bij VOF Let’s Connect Consulting. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen:

– vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt

– naam en adres van de klant, correct en volledig

– handtekening van de klant

Ten einde een product terug te sturen dient de klant een retour document aan te vragen via info@letsconnect.consulting. Het teruggestuurde product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization).

De klant verzekert dat de producten in de originele verpakking zitten en treft maatregelen indien deze beschadigd werd zodat de producten bij normale hantering onbeschadigd teruggestuurd en afgeleverd kunnen worden.

Speciale aanbiedingen of op maat bestelde en gemaakte producten worden niet retour verwerkt.

De kosten en het risico van de terugzending is volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd.

Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt VOF Let’s Connect Consulting het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

Diensten:

De klant heeft het recht de overeengekomen diensten zonder opgave van redenen te ontbinden volgens de bepalingen overeengekomen in de offerte of volgens de volgende modaliteiten:

– kosteloos: tot 6 weken voor aanvang, mits vergoeding van reeds geleverde prestaties

– voorschot van 10 % op de totaalfactuur: binnen 6 weken voor aanvang

– extra dagvergoeding van € 350 excl. 21 % BTW: bij annulatie binnen 48 uur

 1. Overmacht

In geval van overmacht is VOF Let’s Connect Consulting niet aansprakelijk indien verkoopovereenkomsten niet kunnen worden nagekomen. Onder overmacht wordt verstaan: vertraging of nalatigheid bij leveranciers van goederen noodzakelijk voor het vervaardigen en/of te koop aan te bieden van producten, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door VOF Let’s Connect Consulting. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van VOF Let’s Connect Consulting.

Alle afbeeldingen en foto’s van producten en gegevens betreffende product afmetingen zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

 1. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Klachten van de klant, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na levering aan VOF Let’s Connect Consulting schriftelijk worden gemeld.

Klachten verbonden aan de door VOF Let’s Connect Consulting aangeboden dienstverlening moeten door de klant binnen 7 kalenderdagen na uitvoering van de dienst aan schriftelijk aan VOF Let’s Connect Consulting worden gemeld.

VOF Let’s Connect Consulting verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden.

    12.Verklaring

VOF Let’s Connect Consulting verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg. VOF Let’s Connect Consulting kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.

De dienstverlening van VOF Let’s Connect Consulting is uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van VOF Let’s Connect Consulting vervangt geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan VOF Let’s Connect Consulting geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de klant medische klachten of twijfels heeft, dient de klant steeds eerst zijn arts te raadplegen.

Bent u in behandeling bij een arts dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan VOF Let’s Connect Consulting.

Door de aard van de dienstverlening van VOF Let’s Connect Consulting en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Adviezen van VOF Let’s Connect Consulting zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

 1. Beroepsgeheim

VOF Let’s Connect Consulting is gebonden aan het beroepsgeheim.

Alles wat in het contact tussen VOF Let’s Connect Consulting en de klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.

VOF Let’s Connect Consulting deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met een arts.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting of in geval van geschillen is de rechtbank in Antwerpen bevoegd.